Generelle Salgsbetingelser

Stone Studio ApS & Vestane ApS
GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER B2C
Gyldig fra 1.9.2020.

1. Gældende generelle salgs- og leveringsbetingelser.
De generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stone Studio ApS & Vestane ApS finder anvendelse på alle salgstransaktioner, som indgås mellem Stone Studio ApS & Vestane ApS som leverandør og dennes kunde som køber i egenskab af forbruger, og som inkorporerer de generelle salgsbetingelser (herunder salg gennemført via vores E-Butik). Disse generelle salgsbetingelser sammen med et accepteret tilbud eller anden aftale (ved køb gennem E-butikken også brugervilkårene for E-butikken), som henviser til de generelle salgsbetingelser, refereres kollektivt til som Aftalen.

2. Aftalens indhold.
Stone Studio ApS & Vestane ApS sælger visse produkter (Produkterne), og andre serviceydelser med relation dertil, til kunden iht. de vilkår og betingelser, der er aftalt i aftalen. Kunden skal betale for produkterne og serviceydelserne iht. de vilkår, der er aftalt i aftalen.

3. Ordrehåndteringsprocedure.
Kunden fremsætter personligt anmodning om et tilbud på de produkter og serviceydelser, der tilbydes af Diastone, via websiden www.diastone.dk eller www.stonestudio.dk eller via e
mail info@diastone.dk eller info@stonestudio.dk. En sådan anmodning om pristilbud er ikke bindende for parterne.

Efter modtagelse af en anmodning om et tilbud, udarbejder Stone Studio ApS & Vestane ApS et indledende pristilbud med angivelse af omkostninger i forbindelse med opmåling, et indledende skøn over produkternes pris, installationsarbejde og andre serviceydelser med relation dertil. Det indledende pristilbud vil være gældende i 1 måned, medmindre andet er angivet. Den endelige pris på produkterne, installationsarbejde og serviceydelser med relation dertil bliver efter færdiggørelse af opmåling justeret af Stone Studio ApS & Vestane ApS, ud fra faktuelle omstændigheder, i det endelige pristilbud

3.1 (ordre). Det indledende pristilbud er bindende for parterne mht. opmåling, efter kunden har accepteret det indledende pristilbud. Accept af det indledende pristilbud skaber ikke en
bindende aftale mht. produkterne og det dertil hørende installationsarbejde, og kunden er ikke forpligtet til at acceptere det endelige pristilbud, men skal kun betale for opmålingen.
Efter accept af det indledende pristilbud aftaler Stone Studio ApS & Vestane ApS og kunden et passende tidspunkt for Stone Studio ApS & Vestane ApS til udførelse af opmåling. Stone Studio ApS & Vestane ApS måler kun op i den normale arbejdstid; arbejde ud over den normale arbejdstid udføres kun i henhold til særlig aftale.

Efter færdiggørelse af opmåling udsteder Stone Studio ApS & Vestane ApS en ordre, som vil angive det endelige pristilbud på produkterne, installationsarbejdet og serviceydelserne med relation dertil. Ordren er bindende for parterne, efter at kunden har returneret et underskrevet eksemplar af ordren til Stone Studio ApS & Vestane ApS eller på anden vis har accepteret ordren. Med forbehold for separat aftale må Stone Studio ApS & Vestane ApS udstede en ordrebekræftelse baseret på tegninger og mål fremlagt af kunden, men i sådanne tilfælde er
Stone Studio ApS & Vestane ApS ikke ansvarlig for produkternes korrekte form og endelige dimensioner, hvis produkterne er blevet udarbejdet i overensstemmelse med
tegningerne og målene fremlagt af kunden.

Hvor det ved fremstillingen af bordpladen viser sig, at det ikke er muligt at fremstille bordpladen, på grundlag af den af opmåleren udarbejdede tegning, forbeholder Stone Studio ApS & Vestane ApS sig ret til at ændre produktionstegningen. Dette kan være brud garantier der ikke er overholdt eller andre konstruktionsmæssige udfordringer, som ikke kan være mulige. Ændringerne bekræftes af kunden. Hvis den nye produktionstegning medfører ændring af prisen på opgaver eller produkter, så forpligter kunden sig til at erlægge yderligere betaling til Stone Studio ApS & Vestane ApS svarende til den del af prisen, som overstiger bestillingsprisen. Dersom den nye pris er mindre end den i angivne bestilling, tilbagebetaler Stone Studio ApS & Vestane ApS forskellen til kunden.

4. Produkternes kvalitet.
Stone Studio ApS & Vestane ApS skal gøre sit bedste for at sikre, at de leverede produkter er fri for fejl grundet fejlagtigt håndværk eller brug af defekte materialer. Kunden er klar over og accepterer, at de leverede produkters tekstur, mønster, nuance og tone kan variere og ikke vil være nøjagtigt det samme som prøverne på de samme materialer. Ligeledes er parterne enige om, at naturmaterialer er særprægede, og at der kan forekomme sprækkelignende årer, skrammer, uregelmæssigheder i overfladen, afslag og småhuller, variationer i mønster og toner, farveændringer og småstumper af andre bjergarter. Sådanne særheder ved materialet anses ikke for defekter.

5. Tolerancer.
Følgende variationer i faktiske mål på de leverede produkter er tilladelige, og skal ikke anses for manglende. Overensstemmelse: (I) bordpladens generelle mål op til -3 mm; (II) udskæringens generelle mål +/- 3 mm; (III) tykkelsen af en bordplade i granit eller marmor +/- 2 mm, tykkelsen af en bordplade med 30 mm kvarts +/- 1,5 mm, tykkelsen af en bordplade med 12 og 20 mm kvarts +/- 1 mm, tykkelsen af en keramisk bordplade +/- 2 mm.; (IV) samling maks. 2 mm.

6. Kundens forpligtelser.
Før opmålings arbejde kan påbegyndes, skal kunden for egen regning gøre stedet klart som følger:
-De grundlæggende køkkenenheder, fronter og ende stykker skal være monteret, og skal være på plads, samt gamle eller midlertidige bordplader skal være fjernet. Med
forbehold for separat aftale med Stone Studio ApS & Vestane ApS kan det være muligt i nogle tilfælde at måle op uden at fjerne de eksisterende bordplader, men i sådanne tilfælde skal Stone Studio ApS & Vestane ApS ikke bære ansvaret for produkternes korrekte form og endelige dimensioner, med henblik på at de skal erstatte de eksisterende bordplader. I forbindelse med køb og installation af skabe, møbler og understøttende konstruktioner skal man tage de bestilte produkters vægt på mindst: kvarts 60 – 75 kg/m2, granit og marmor 65 – 95 kg/m2, keramik 25 – 50 kg/m2 med i betragtning.

-Væggen bag bordpladen skal være afrettet og i vater før montering af bagpladerne.
-Vaske, haner, blus, komfur og køleskab skal være afmonteret, hvor det er nødvendigt for at udføre opmålingen og installationen.
-Sørge for passende, sikker og uhindret adgang til opmålingsstedet for de personer, der skal udarbejde tegninger, dvs. fjerne genstande som hindrer udførelsen af deres arbejde.
Kunden skal, senest i forbindelse med bekræftelsen af ordren, vælge de specifikke modeller af vaske, blandingsbatterier, haner og komfurer/blus og fremsende de relevante specifikationer (f.eks. model, mål og anden teknisk information som Stone Studio ApS & Vestane ApS anmoder om), til Stone Studio ApS & Vestane ApS, og sikre deres levering til tidspunktet for måloptagelsen. Dersom håndvask, blandingsbatteri og komfur ikke er til stede ved opmålingen, har kunden ansvaret for rigtigheden af produktoplysningerne.
Enhederne og komfuret må ikke flyttes, eller ændres efter opmåling. Før installationsarbejde kan påbegyndes, skal kunden for egen regning gøre installationsstedet klart som følger:
-Sørge for at skabe, møbler og understøttende konstruktioner til installationen af bordpladen er i samme stand under opmåling og installationsarbejde,
-korrekt monteret, plane, og hvor det er relevant tilstrækkeligt understøttet.
-Sørge for at åbningerne i skabene, møblerne og de understøttede konstruktioner under bordpladen, som er påkrævet til komfur, vask osv., er blevet korrekt skåret ud,
hvor dette skal ske.
-Sørge for at eksisterende bordplade og stænkplader er fjernet, og overfladerne er afrettet og klar til montering.
-Sørge for at gulvet på installationsstedet er dækket med et stærkt skridsikkert materiale. (Montørerne fra Stone Studio ApS & Vestane ApS er forpligtet til at bære sikkerhedssko, så de ikke beskadiger gulvet).
– Sørge for at der er lukket for vandforsyningen og slukket for elektriciteten.
– Sørge for at montørerne har passende, sikker og uhindret adgang til installationsstedet og at fjerne elementer og objekter, der hindrer udførelsen af
arbejdet.
– Hvis det er specifikt aftalt i ordren, er kunden ansvarlig for løfteassistance.

Kunden er bevidst om, at Stone Studio ApS & Vestane ApS ikke udfører følgende arbejde:
– Fjernelse og brug af den eksisterende bordplade, undtagen i tilfælde hvor der er truffet særlig aftale omkring dette, eller når Stone Studio ApS & Vestane ApS udfører arbejde med relation til fjernelse af defekter, som Stone Studio ApS & Vestane ApS er erstatningsansvarlig for.
– Forsegling af mellemrummet mellem det installerede produkt og væggen, undtagen ved separat aftale.
– Montering af vindues plader.
– Kunden er bevidst om, at opmåling og installationsarbejde i gennemsnit tager mindst 1-4 timer.
– Kunden er bevidst om, at personer der skal udføre opmåling og skabelonarbejdet eller montører, må tage billeder af det udførte arbejde med henblik på efterfølgende
kvalitetskontrol. Ved kundens manglende forberedelse af stedet, med henblik på opmåling eller installationsarbejde inden det aftalte tidspunkt for udførelsen af opmåling eller installationsarbejdet, har Stone Studio ApS & Vestane ApS ret til at udstede en supplerende faktura for de ekstraomkostninger, som Stone Studio ApS & Vestane ApS er blevet påført i forbindelse med arbejdets udførelse/forsinkelse. Dersom kunden efter udførelsen af opmålingsarbejdet ikke ønsker at fortsætte med bestillingen, så har kunden alligevel pligt til at erlægge betaling til Stone Studio ApS & Vestane ApS for opmålingsarbejdet og andet allerede udført forberedende arbejde.

7. Levering og installationsarbejde.
Stone Studio ApS & Vestane ApS leverer produkterne til kunden, og udfører installationsarbejdet i overensstemmelse med de leveringsbetingelser, der er aftalt i ordren. Det nøjagtige tidspunkt for udførelsen af installationsarbejdet skal aftales mellem Stone Studio ApS & Vestane ApS og kunden. Stone Studio ApS & Vestane ApS udfører installationsarbejdet inden for normal arbejdstid, og efter separat aftale med kunden også uden for normal arbejdstid. Stone Studio ApS & Vestane ApS har ret til at benytte underleverandører til udførelse af opmåling og installationsarbejde. Parterne skal straks efter fuldførelsen af installationsarbejdet sammen udføre en inspektion af arbejdet og produkterne samt underskrive en acceptprotokol, hvor eventuelle defekter der er opdaget af kunden (eller dennes repræsentant), skal anføres. Sådanne defekter skal afhjælpes af Stone Studio ApS & Vestane ApS inden for rimelig tid. Kunden er forpligtet til selv at være til stede i forbindelse med færdiggørelsen af installationsarbejdet, på et tidspunkt som Stone Studio ApS & Vestane ApS skal give kunden et rimeligt varsel om. Hvis Kunden eller dennes udpegede repræsentanter ikke er til stede ved inspektionen og underskrivningen af acceptprotokollen, skal Stone Studio ApS &
Vestane ApS være berettiget til at benytte sig af tredjeparter på kundens ejendom som vidner til leveringen, og disse tredjeparts personer vil blive anset for at være autoriserede repræsentanter for kunden mht. at acceptere levering. Risikoen for hændeligt tab af eller hændelig skade på produkterne overgår til kunden ved underskrift af acceptprotokollen.
Kunden er bevidst om, at bordpladen pga. tørring, ikke må benyttes eller berøres i mindst 24 timer efter montering.

7.1 Emballage.
De afgivne priser indeholder udgifter til emballage m.v., som under normale transportforhold kræves for at hindre beskadigelse af leverancen. Såfremt Kunden ønsker anden emballage end den anførte, leveres en sådan emballage alene efter forudgående særskilt skriftlig aftale. Sådan emballage faktureres særskilt. Emballagen skal ikke returneres til os og godtgøres ikke.

8. Fakturering og betaling.
Kunden accepterer at betale Stone Studio ApS & Vestane ApS for det aftalte skabelonarbejde (baseret på det indledende pristilbud), og for de bestilte produkter som installationsarbejdet og serviceydelser, baseret på ordren er i overensstemmelse med den faktura, der er udstedt af Stone Studio ApS & Vestane ApS og de aftalte
betalingsvilkår. Medmindre parterne har aftalt andet, udsteder Stone Studio ApS & Vestane ApS en forudbetalingsfaktura efter kundens accept af ordren, og kunden accepterer, at Stone
Studio ApS & Vestane ApS ikke er forpligtet til at påbegynde opfyldelse af ordren, før forudbetalingen er blevet modtaget.

Hvis aftalen er en forud bestillings ordre eller kontrakt, er kunden bevidst om, at denne ikke har nogen ret til at trække sig ud af den mht. varer, der er fremstillet iht. ordren, eller er tydeligt skræddersyet, som f.eks. produkter, der er skåret iht. specifikke mål taget på kundens ejendom og iht. kundens anmodning. Når der er blevet udstedt en forudbetalingsfaktura, vil kundens manglende betaling af forudbetalingsfaktura i løbet af 30 dage automatisk annullere ordren og berettige Stone Studio ApS & Vestane ApS til ensidigt at ophæve aftalen.
Kunden er bevidst om, at målene og materialerne på sådanne produkter ikke kan ændres fra det øjeblik, hvor Stone Studio ApS & Vestane ApS påbegynder produktionen af de
bestilte produkter. Når produkterne er blevet produceret og før installationsarbejdet, vil Stone Studio ApS & Vestane ApS udstede en endelig faktura til kunden. Stone Studio ApS & Vestane ApS er ikke forpligtet til at påbegynde installationsarbejdet, før fuld betaling af den endelige faktura er modtaget. Hvis installationsarbejdet er blevet udført af Stone Studio ApS
& Vestane ApS før modtagelse af fuld betaling for den endelige faktura, skal den endelige faktura forfalde (I) straks efter færdiggørelsen af installationsarbejdet eller (II) på forfaldsdatoen på den pågældende faktura (alt efter hvilken dato, der falder først). Medmindre andet er angivet på fakturaen, skal standardbetalingsbetingelserne være 3 hverdage efter installationsdatoen. Hvis Kunden er forsinket med betaling, er Stone Studio ApS & Vestane ApS berettiget til at opkræve renter af den forsinkede betaling på 0,02 % pr. dag samt omkostningerne i forbindelse med genopretning af fakturaen.

9. Garanti.
Stone Studio ApS & Vestane ApS tilbyder i henhold til gældende købelov garanti på produkterne. Der er udvidet producent garanti på visse kvarts og keramik materialer, såfremt disse er behandlet i henhold til vejledningerne anvist på vores hjemmesider. Der vil i reklamations sager blive taget udgangspunkt individuelt, og vurderet om eventuelle opstået skader er opstået på grund af forkert brug af det leverede. Man må ikke stå eller sidde på nogle af vores bordplader og det er kundens eget ansvar at sørge for, at der er opsat den ved opmålingen anviste understøttelse af bordpladen.

Der gives 2 års garanti på vores montager og installationer, og i tilfælde af en reklamation vil vores service manager vurdere hver sag individuelt.

10. Forbrugerklager og tvistløsning.
Kunden er berettiget til at indgive forbrugerklager mht. produkterne og serviceydelserne med relation dertil til Stone Studio ApS & Vestane ApS, på den adresse der er anført nedenfor eller via hjemmesiden, hvor der angives detaljeret information om løsning af reklamation. Stone Studio ApS & Vestane ApS er forpligtet til at informere kunden om mulige reklamations løsninger og om tidsfrister for løsninger. En hvilken som helst tvist, kontrovers eller et hvilket som helst erstatningskrav, som måtte opstå pga. eller i forbindelse med aftalen, skal afgøres vha. forhandlinger. Hvis Parterne ikke kan afgøre tvisten vha. forhandlinger, skal tvisten endeligt afgøres af en kompetent domstol.

10.1 Begrænset hæftelse.
Vi hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab, formuetab, driftstab, købers udgiftstab/udbedringstab, tidstab, avancetab eller (andre) følgeskader og lignende indirekte tab.

11. Force majeure.
Vi er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts (uanset om vi selv er part i eller årsag til disse konflikter), forsinkelse ved leverancer fra underleverandører,
oversvømmelse, brand, eksplosion, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som vi ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er vi berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

12. Erstatningsansvar.
Stone Studio ApS & Vestane ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte skader forvoldt kunden som et resultat af grov misligholdelse af aftalen. Stone Studio ApS & Vestane ApS maksimale erstatningsansvar over for kunden skal være begrænset til prisen på de produkter, på baggrund af hvilke erstatningskravet opstod. Stone Studio ApS & Vestane ApS skal under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig for kundens driftstab. De begrænsninger og undtagelser mht. erstatningsansvar, der er anført ovenfor, skal ikke finde anvendelse, hvor et sådant erstatningsansvar ikke kan undtages eller begrænses iht. gældende lov.

13. Gældende lov.
Enhver tvist mellem os og kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnt lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller CISG. Tvisten skal, efter
vores valg, afgøres enten ved de almindelige danske domstole med retten i København som første instans, eller ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Vi kan dog altid vælge at sagsøge kunden ved dennes hjemting. FN’s Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) [den internationale købelovskonvention] finder ikke anvendelse på aftalen.

14. Persondataforordningen.
Stone Studio ApS & Vestane ApS behandler de af kunden meddelte persondata i overensstemmelse med lovens krav. Stone Studio ApS & Vestane ApS persondatavilkår kan ses på vores hjemmeside.

Stone Studio ApS – Vestane ApS
Adresse: Herlev Hovedgade 201A St. Th, 2730 Herlev
E-mail: info@stonestudio.dk eller info@diastone.dk
Hjemmeside: www.diastone.dk